centar za reciklažu elektroničkog otpada

Zakonska regulativa

Električna i elektronska oprema su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi koji su namijenjeni proizvodnji, prenosu i mjerenju protoka i …

Saznaj više

Upravljanje EE otpadom

Upravljanje otpadom je od interesa za Bosnu i Hercegovinu. Nadležna tijela u Federaciji BiH su Ministarstvo okoliša i turizma FBiH i Fond za zaštitu okoliša FBiH . Cilj …

Saznaj više

Popis proizvoda prema vrstama

EE otpadu pripadaju svi uređaji koji za svoj rad koriste električnu energiju, a koji vam iz bilo kojeg razloga više ne trebaju. EE otpad kao takav pripada posebnoj kategoriji i skuplja se …

Saznaj više

Pojmovnik

otpad znači sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada utvrđenoj u provedbenom …

Saznaj više