centar za reciklažu elektroničkog otpada

Kako postupati sa EE otpadom?

Ne bacajte ga u smeće!

„Svrha sistema upravljanja električnim i elektroničkim otpadom je osiguravanje postizanja ciljeva skupljanja i obrade električkog i elektroničkog otpada, kako bi se povećale sakupljene količine.“

Pri kupovini novog uređaja zatražite od trgovca da preuzme vaš stari uređaj.
Mogućnost besplatnog zbrinjavanja starog uređaja prilikom kupovine novog.

Proizvođač koji prodaje proizvod od kojeg nastaje posebna kategorija otpada dužan je osigurati mogućnost preuzimanja tog otpada na lokaciji na kojoj prodaje taj proizvod bez troškova po kupca sukladno pravilniku kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada iz članka 53. Stavka 3. Ovog Zakona. U slučaju kataloške prodaje, prodaje putem Interneta i drugog sličnog načina prodaje, proizvođač proizvoda je obvezan na svojim mrežnim stranicama obavijestiti kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od tih proizvoda na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva bez troškova po kupca.

Koje su obveze proizvođača?

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

EE otpad koji imate možete odnjeti na jedno od prikupnih mjesta za EE otpad.
Nađite najbližu lokaciju na karti.