centar za reciklažu elektroničkog otpada

Pojmovnik

 • otpad znači sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada utvrđenoj u provedbenom propisu;
 • komunalni otpad je otpad iz domačinstva kao i drugi otpad koji zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva;
 • opasni otpad je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliš po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada kao opasni i reguliran provedbenim propisom;
 • neopasni otpad je otpad koji nije definisan kao opasni otpad;
 • inertni otpad je otpad koji nije podložan značajnim fizičkim, hemijskim ili biološkim promjenama. Interni otpad se neće rastvarati, spaljivati ili na drugi način fizički ili hemijski obrađivati, biološki razgrađivati ili nepovoljno uticati na druge supstance sa kojima dolazi u kontakt na način da prouzrokuje zagađenje okoliša ili ugrožavanje zdravlja ljudi. Ukupna vlažnost, sadržaj polutanata u otpadu i ekotoksičnost filtrata mora biti neznatna da ne bi došlo do ugrožavanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda;
 • vlasnik je proizvođač otpada i fizičko ili pravno lice koje posjeduju otpad;
 • proizvođač je bilo koje lice čijom aktivnošću se proizvodi otpad (originalni proizvođač), i/ili bilo koje lice koje obavlja predtretman, sortiranje ili druge operacije koje dovode do promjene fizičkih karakteristika ili sastava otpada;
 • odlagač je bilo koje lice kojem se isporučuje otpad ili koje obavlja adlaganje takvog otpada;
 • operator je fizičko ili pravno lice odgovorno za bilo koju vrstu aktivnosti upravljanja otpadom;
 • upravljanje otpadom - znači sistem aktivnosti i radnji vezanih za otpad, uključujući prevenciju nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovih opasnih karakteristika, tretman otpada, planiranje i kontrolu aktivnosti i procesa upravljanja otpadom, transport otpada, uspostavljanje, rad, zatvaranje i održavanje uređaja za tretman otpada nakon zatvaranja, monitoring, savjetovanje i obrazovanje u vezi aktivnosti i radnjama na upravljanju otpadom;
 • tretman - znači fizičke, termalne, hemijske ili biološke procese, uključujući sortiranje, koji mjenjaju karakteristike otpada u cilju smanjivanja količine ili opasnih osobina, olakšavaju rukovanje ili povećavaju povrat komponenti otpada;
 • povrat komponenti - znači povrat materijala i energije iz iskorištenih proizvoda ili otpada u privredni sistem primjenom određenog tehnološkog postupka ili spaljivanjem;
 • ponovno korištenje - znači svaku aktivnost kojom se otpad upotrebljava za namjenu za koju je prvobitno korišten;
 • skupljanje - znači sistemsko skupljanje i po mogućnosti sortiranje otpada u cilju olakšanja budućeg tretmana;
 • transport - znači promet otpada van postrojenja;
 • skladištenje - znači ostavljanje otpada od proizvođača unutar unutar postrojenja i pogona, a najviše 3 godine, na način koji isključuje opasnost po okoliš i ljudsko zdravlje;
 • odlaganje - znači bilo koju aktivnost utvrđenu u provedbenom propisu;
 • deponija - znači mjesto odlaganja otpada u svrhu konačnog odlaganja na površini ili ispod površine zemljišta, uključujući:
 • unutrašnja mjesta za odlaganje (npr. deponije gdje proizvođač otpada zbrinjava vlastiti otpad na mjestu nastanka), i
 • stalna mjesta (npr. više od jedne godine) koja se upotrebljavaju za dugogodišnje odlaganje otpada, ali isključujući:
  • objekte gdje nije dozvoljeno skladištenje otpada, a otpad je spreman za daljnji transport u cilju ponovnog korištenja, tretmana ili odlaganja na drugom mjestu,
  • predhodno skladištenje otpada za ponovnu upotrebu ili tretman za period po pravilu manji od tri godine ili
  • prethodno skladištenje otpada za odlaganje u periodu manjem od jedne godine.
 • biorazgradivi otpad - je svaki otpad koji je pogodan za aerobnu ili anaerobnu razgradnju, kao što je hrana, vrtni otpad, papir i karton;
 • tečni otpad - je svaki otpad u tečnoj formi, isključujući mulj"
 • centar za upravljanje otpadom- je sistem građevina i uređaja za tretman, povrat komponenti i/ili zbrinjavanje otpada; 
 • zbrinjavanje otpada - je svaki postupak tretmana ili odlaganja otpada u skladu sa odredbama ovog Zakona;
 • postrojenje za obradu je objekat ili dio objekta koji je uređen za obradu otpadne opreme i ispunjava tehničke zahtjeve Pravilnika;
 • stavljanje opreme na tržište znači:
  • davanje proizvedene opreme prvi put distributeru radi njene dalje prodaje ili prvi put na korišćenje krajnjem korisniku,
  • uvoz opreme u Bosnu i Hercegovinu zbog vršenja trgovinske djelatnosti uvoženja opreme sa namjenom davanja uvezene opreme distributeru radi njene dalje prodaje ili davanja uvezene opreme na korištenje krajnjem korisniku i
  • uvoz opreme u BiH radi vršenja djelatnosti koja ne predstavlja trgovinsku djelatnost uvoženja opremom;
 • subjekti koji su uključeni u sustav upravljanja otpadom su:
  • proizvođač električne i elektronske opreme je pravno lice koje proizvodi električne i elektronske proizvode;
  • uvoznik je pravno lice koje uvozi i predaje distributeru električne i elektronske proizvode;
  • distributer tj. lice koje zbog stavljanja opreme na tržište u BiH, kao trgovac obezbjeđuje opremu krajnjem korisniku. Pod distributerom se smatra i proizvođač, ukoliko proizvedenu ili uvezenu opremu obezbjeđuje neposredno krajnjem korisniku;
  • sakupljač električnog i elektronskog otpada je pravno lice koje sakuplja električni i elektronski otpad i ovlašten je od strane operatera sustava. Sakupljači mogu biti komunalna poduzeća i ostali subjektni (npr. Centar za upravljanje otpadom) koji su ovlašteni od strane operatera sustava i posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom.
  • krajnji korisnik je svako pravno ili fizičko lice koji koristi proizvod nakon čega isti postaje električni i elektronski otpad;
  • operater sustava upravljanja električnim i elektronskim otpadom je pravno lice, koje se bavi aktivnostima upravljanja električnim i elektronskim otpadom i na čije ime se izdaje dozvola za upravljanje električnim i elektronskim otpadom. Operater sustava definiše ostale subjekte u sustavu sakupljanja i zbrinavanja otpada.
  • fond za zaštitu okoliša je pravni subjekt sa javnim ovlaštenjima koji provodi aktivnosti na organiziranju upravljanja elektronskim i električnim otpadom sukladno odredbama ovog pravilnika.
 • električna i elektronska oprema su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi koji su namijenjeni proizvodnji, prenosu i mjerenju protoka i polja ukoliko se razvrstavaju u jedan od razreda ili podrazreda iz Priloga 1 ovog pravilnika, a upotrebljavaju se kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmjenični protok i 1500 V za jednosmjerni protok;
 • opasna materija je svaka materija koja se smatra opasnom sukladno posebnim propisima;
 • obrada je svaki postupak prerade ili odstranjivanja otpadne opreme sukladno Zakonu o upravljanju otpadom, nakon što je otpadna oprema predata u postrojenje za obradu zbog sprječavanja zagađenja;
 • oprema iz domaćinstva je oprema koja se koristi u domaćinstvima. Oprema koja se koristi u industriji, radionicama i uslužnim djelatnostima je i oprema iz domaćinstva ukoliko je njena upotreba po prirodi i načinu slična upotrebi u domaćinstvu;
 • otpadna oprema je oprema, koja predstavlja otpad sukladno Zakonu o upravljanju otpadom, uključujući  sve sastavne djelove i potrošni materijal koji se kao dio opreme odbacuje;
 • otpadna oprema iz domaćinstva je ona otpadna oprema koja nastaje u domaćinstvima ili industriji, radionicama ili uslužnim djelatnostima, a koja je zbog svoje prirode i količine slična otpadnoj opremi iz domaćinstva;
 • otpadna oprema koja nije otpadna oprema iz domaćinstva je otpadna oprema koja nastaje iz opreme označene na spisku proizvoda u Prilogu 2 ovog pravilnika kao oprema, a ne upotrebljava se u domaćinstvu;
 • ponovno korištenje, prerada i odstranjivanje otpadne opreme je svaki postupak ponovnog korištenja, prerade i odstranjivanja otpada, sukladno Zakonu o upravljanju otpadom, a koji je primjeren ili se može koristiti za ponovno korištenje, preradu i odstranjivanje otpadne opreme;
 • sprečavanje nastajanja otpadne opreme predstavljaju mjere za smanjenje količine otpadne opreme i negativnih uticaja na okoliš koji nastaju zbog otpadne opreme, materijala i materija u toj opremi;
 • reciklaža je ponovno korišćenje otpadnih materijala u proizvodnji za prvobitnu svrhu ili za druge namjene, osim energetske prerade;
 • centar za upravljanje otpadom je sustav građevina i uređaja za tretman, povrat komponenti i/ili zbrinjavanje otpada;
 • energetska prerada podrazumijeva upotrebu zapaljivog otpada za dobijanje energije neposrednim paljenjem drugim otpadom ili bez njega, uz stvaranje toplote;
 • skladište je objekat ili prostor u objektu koji koristi proizvođač ili uvoznik ili u njihovo ime i za njihov račun drugo lice, a uređen je za preuzimanje otpadne opreme i za privremeno skladištenje prije predaje u postrojenje za obradu;
 • operater sustava upravljanja otpadnom opremom je pravno lice, na koje su proizvođači ili uvoznici prenijeli obavezu upravljanja i zbrinjavanja otpadnom opremom;
 • reciklažno dvorište je prostor za sakupljanje i privremeno skladištenje frakcija komunalnog otpada, koja su odvojeno sakupljena.
 • komunalno preduzeće je pravno lice kojem je aktom jedinice lokalne samouprave povjereno  sakupljanje i prevoz komunalnog otpada.