centar za reciklažu elektroničkog otpada

Upravljanje EE otpadom

Upravljanje otpadom je od interesa za Bosnu i Hercegovinu. Nadležna tijela u Federaciji BiH su Ministarstvo okoliša i turizma FBiH i Fond za zaštitu okoliša FBiH . Cilj upravljanja električnim i elektroničkim otpadom je uspostaviti sistem odvojenog skupljanja, obrade i oporabe električnog i elektroničkog otpada.

Red prvenstva upravljanja otpadom:

 • sprječavanje nastanka otpada
 • priprema za ponovnu upotrebu
 • recikliranje
 • drugi postupci oporabe
 • zbrinjavanje otpada

 

Sistem odvojenog skupljanja otpada je nužan kako bi se smanjila količina otpada na odlagalištima, a ujedno izdvojila korisna sirovina iz otpadnih stvari koja je učestalo završavala na odlagalištima. Cilj je povećati količinu prikupljenog EE otpada (4 kg po stanovniku) kako bismo se približili europskom prosjeku  (12-16 kg po stanovniku). EE otpad treba biti obrađen na način kojim se sirovine dobivene iz obrađenog EE otpada ponovo mogu iskoristiti u proizvodnji u što većem omjeru.

I –imanje    V –vrednovanje   O – odlaganje

4 R – reduce, remove, reuse, recycle 

Upravljanje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a posebno kako bi se izbjeglo sljedeće:

 • rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,
 • pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom
 • štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
 • nastajanja eksplozije ili požara

EE otpad se zbrinjava:

 • postupkom renoviranja i ponovnom upotrebom uređaja
 • postupkom recikliranja i ponovnom upotrebom materijala
 • postupkom dozvoljenog i ispravnog odlaganja