centar za reciklažu elektroničkog otpada

Zakonska regulativa

Električna i elektronska oprema su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi koji su namijenjeni proizvodnji, prenosu i mjerenju protoka i polja ukoliko se razvrstavaju u jedan od razreda ili podrazreda Pravilnika, a upotrebljavaju se kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmjenični protok i 1500 V za jednosmjerni protok.

Radi postizanja cilja i pravovremenog sprječavanja zagađivanja i smanjenja posljedica po zdravlje ljudi i okoliš, upravljanje otpadom vršit će se na način da osigura:

 • minimalno nastajanje otpada, a posebno svođenje opasnih karakteristika takvog otpada na minimum;
 • smanjenje nastalog otpada po količini, posebno uzimajući u obzir tokove otpada;
 • tretiranje otpada na način kojim se osigurava povrat sirovinskog materijala iz njega,
 • spaljivanja ili odlaganja na deponije na okolinski prihvatljiv način onih vrsta otpada koje ne podliježu povratu komponenti, ponovnoj upotrebi ili proizvodnji energije.


Kod utvrđivanja prioriteta iz stava 1.ovog člana uzet će se u obzir:

 • ekološke benificije;
 • tehnička izvodljivost za korištenje nabolje raspoložive tehnoligije,
 • ekonomska izvodljivost.


Upravaljanje otpadom vršit će se na način da se preduzmu sve neophodne mjere koje osiguravaju tretman i odlaganje otpada bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez stvaranja štete ili prouzrokovanja značajnog rizika po prirodu, a naročito:

 • bez rizika po vode, zrak, tlo, životinje i biljke,
 • bez stvaranja smetnji putem buke ili mirisa,
 • bez štetnog uticaja po prirodu ili mjesta koja su od posebnog interesa.

 

Propisi

 • ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03)
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/09)
 • ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/09, 33/03)
 • Pravilnik o kategorijama otpada sa listama Službene novine Federacije BiH, broj 09/05
 • Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom Službene novine Federacije BiH, broj 09/05
 • Pravilnik o potrebnim uvjetima za prenos obveza sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada Službene novine Federacije BiH, broj 09/05
 • Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat Službene novine Federacije BiH, broj 09/05
 • Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ Službene novine Federacije BiH, broj 9/05
 • Uredba o vrstama finansijskih garancija kojima se osigurava prekogranični transport opasnog otpada Službene novine Federacije BiH, broj 41/05
 • Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, čišćenja i postupaka nakon zatvaranja odlagališta Službene novine Federacije BiH, broj 39/06
 • Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada Službene novine Federacije BiH, broj 38/06)
 • Uredba koja reguliše obvezu izvještavanja operatera i proizvođača otpada o sprovođenju programa nadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uvjetima iz dozvole Službene novine Federacije BiH, broj 31/06)
 • Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača Službene novine Federacije BiH, broj 6/08
 • Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe Službene novine Federacije BiH, broj 8/08
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom Službene novine Federacije BiH, broj 77/08
 • Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Službene novine Federacije BiH, broj: 88/11
 • Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda Službene novine Federacije BiH, broj: 87/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Službene novine Federacije BiH, broj: 28/13
 • Uredbu o naknadama za plastične kese tregerice, od 14.01.2014
 • SPISAK KOMPANIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE KOJE SE BAVE ZBRINJAVANJEM I IZVOZOM OPASNOG OTPADA PREMA ODREDBAMA BASELSKE KONVENCIJE